Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS - Združenje mediacijskih organizacij Slovenije.

Pogoj za vključitev je uspešno zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur.

Opcija: Po dogovoru z naročnikom lahko poteka  osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje in nadaljevalno 50-urno usposabljanje za šolske mediatorje združeno v  enovit 150-urni program.    Dodatne  brezplačne ugodnosti: predavanja za pedagoški zbor in za starše učencev/dijakov ter prilagojena cena izobraževanja glede na pričakovane cilje šole.

PROGRAM

 • obseg 50 ur, v kombinaciji online zoom in v živo
 • število udeležencev v skupini: 6 - 10
 • pogoj za vključitev: uspešno zaključeno osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje

KRAJ in DATUM

 • Predviden začetek:  

POTRDILA

Po končanem usposabljanju prejmete:

 • POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem usposabljanju
 • NAZIV ŠOLSKI MEDIATOR

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: usposobljenost za integracijo mediacije v šolsko okolje,  dodelana logistika za umestitev mediacije kot vzgojne metode v kurikul vzgojne institucije, usposabljanje vrstniških mediatorjev,  dokumenti in obrazci za vodenje šolske in  vrstniške mediacije. 

CENA:  V ceno je vključena publi​kacija Šolska mediacija kot vzgojna dejavnost in priročnik Vrstniška mediacija - gradivo za usposabljanje vrstniških mediatorjev v

 • pravne osebe - 
 • fizične osebe - 
 • nezaposlene osebe, študenti -          

IZVAJALEC programa je Zavod ARSIS, predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev.

Več informacij in podrobnejši program pridobite na osnovi dodatnega povpraševanja.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKE MEDIATORJE

1.    NAMEN USPOSABLJANJA

V osnovne šole je mediacija  uvedena z Novelo zakona o OŠ (2007) kot sestavni del vzgojnega načrta šole, opredeljenega v Letnem delovnem načrtu šole. Skladno s tem se  pojavlja potreba po ustreznih znanjih in usposobljenosti, tako pri njeni integraciji in implementaciji  kot izvajanju formalne mediacije.

Šolska mediacija je celostna vzgojna dejavnost, ki obsega:

 • formalno mediacijo kot obliko reševanja konfliktov in sporov med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa in še posebej med učenci v obliki vrstniške mediacije,
 • vzgojni program za učence v obliki programa usposabljanja vrstniških mediatorjev in v obliki delavnic o konstruktivnem reševanju konfliktov, kar pozitivno vpliva na razvoj čustvene inteligence idr.

2.    CILJI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Udeleženci usposabljanja

 • se seznanijo s konceptom uvajanja in izvajanja šolske mediacije,
 • spoznavajo vzgojno vrednost transformativne mediacije,
 • spoznajo pozitivne učinke šolske mediacije in vrstniške mediacije ter njuno vlogo pri spreminjanju šolske kulture,
 • se usposobijo za samostojno izvajanje formalne mediacije,
 • spoznavajo smiselnost mediacije pri različnih ciljnih skupinah in njene posebnosti,
 • spoznavajo in oblikujejo temeljna pravila šolske in vrstniške mediacije,
 • prepoznavajo in (so)oblikujejo etična pravila šolske mediacije,
 • spoznavajo vzgojni namen in vlogo vrstniške mediacije,
 • se usposobijo za izvajanje vzgojnega  programa usposabljanja vrstniških mediatorjev,
 • izdelajo program uvajanja šolske mediacije v svoji delovni sredini.

3.    ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 • Program obsega 50 ur, vključno z zaključnim preverjanjem usposobljenosti v obliki seminarske naloge o umestitvi ŠM v kurikulum.
 • Seminar poteka v kombinirani obliki on line in v živo ter individualizirano v obliki mentorstva pri izdelavi integracijske sheme, oblikovanja vzgojnega načrta itd.

4.    OBLIKE IN METODE DELA

         Prevladujoče oblike in metode dela so:

 • interaktivno predavanje (kombinacija on line in v živo)
 • samostojno delovanje udeležencev v realni šolski sredini (promoviranje in predstavljanje vloge in pomena ŠM in VM)
 • oblikovanje osnutka programa ŠM in VM za vzgojni načrt konkretne šole
 • oblikovanje dokumentov za evidentiranje, izvajanje, spremljanje in evalviranje ŠM
 • mediacijski trening s poudarkom na TM
 • supervizijsko spremljanje dela

5.    VSEBINA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 
 • vsebina - teme

Število ur

1.

del

 • zakonska podlaga šolske mediacije
 • umestitev mediacije v vzgojni načrt šole
 • šolska mediacija kot vzgojna dejavnost
 • vrstniška mediacija kot vzgojna dejavnost
 • konflikti in nasilje v šoli
 • vzgojna vrednost transformativne mediacije
 • vpliv mediacije na šolsko kulturo in socialno klimo
 • vloga vodstva šole pri uvajanju šolske mediacije

 

10 ur

 

2.

del

 

 

 

 • obseg  programa šolske mediacije (formalna mediacija, vzgojni programi za učence)
 • pozitivni učinki šolske mediacije
 • odnos, razmejitev med mediacijo in disciplinskimi ukrepi šole
 • posebnosti šolske mediacije za različne ciljne skupine (učenci, starši, zaposleni)
 • temeljna načela šolske in vrstniške mediacije
 • etična pravila šolske mediacije
 • pravila šolske in vrstniške mediacije
 • vloga in pomen vrstniške mediacije
 • ovire pri uvajanju in izvajanju vrstniške mediacije
 • izvajanje programa za usposabljanje vrstniških mediatorjev
 • mentorstvo vrstniškim mediatorjem
 • dokumentiranje šolske in vrstniške mediacije
 • promoviranje šolske in vrstniške mediacije in seznanjanje učencev, zaposlenih in staršev z njenimi pozitivnimi učinki
 • podrobna seznanitev z učnim gradivom za usposabljanje vrstniških mediatorjev (predelava, preizkus gradiva)
 • značilnosti (možne ovire, izbire, možnosti) uvajanja in izvajanja ŠM in VM
 • smernice za  oblikovanje letnega programa ŠM in VM
 • porazdelitev vlog in nalog mediatorjev, šolskih mediatorjev, vrstniških mediatorjev, koordinatorjev, mentorjev,…

 

20 ur

3.

del

 • izpitni seminar (seminarska naloga v obliki uporabnega dokumenta (za LDN in vzgojni načrt) za konkretno šolo o smiselnem, celostnem pristopu postopne integracije in implementacije  šolske in vrstniške mediacije).

 

20 ur

6.   AKTIVNA VLOGA UDELEŽENCEV

Udeleženci izobraževanja in usposabljanja so aktivni tudi izven seminarja v obliki pridobivanja praktičnih izkušenj v svoji delovni sredini in implementaciji mediacije, ki lahko poteka na več načinov: v obliki uporabe mediacije kot vzgojne metode v pedagoškem procesu, v obliki mediiranja v konfliktnih situacijah, dokumentiranja realiziranih izkušenj, snovanja celostnega programa mediacije za šolo, v obliki sodelovanja v šolskem timu za uvajanje šolske in vrstniške mediacije, v obliki predstavitev šolske in vrstniške mediacije različnim ciljnim skupinam (učencem, dijakom, staršem,  sodelavcem).

7.  IZPITNI SEMINAR obsega izdelavo seminarske naloge v obliki konkretnega uporabnega dokumenta   formalnega uvajanja šolske in/ali vrstniške   mediacije.  Izdelek vrednoti in oceni trenerka mediatorjev.

8.  STANDARD ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠOLSKI MEDIATOR

 • predhodno uspešno zaključeno 100-urno osnovno usposabljanje za mediatorje in pridobljeni naziv mediator
 • uspešno zaključeno usposabljanje za šolske mediatorje v obsegu 50 ur
 • pozitivno ovrednotena seminarska naloga, ki predstavlja logistiko integracije in implementacije ŠM in VM v šolski kurikul.

Izvajalka seminarja: Ivanka Marič, trenerka mediatorjev (odlična poznavalka šolskega življenja, izkušena pedagoška delavka in  ravnateljica)

Celje, november 2022