Pri Zavodu ARSIS izvajamo  TRANSFORMATIVNO MEDIACIJO, ki je med vsemi vrstami mediacije udeležencem najprijaznejša oblika reševanja sporov. Njena prednost in vrednost je v celostnem pristopu, saj upoševa tako doživljajsko kot razumsko sfero mediantov.  Več v poglavju Splošno o mediaciji.

 • Udeleženci se vključijo prostovoljno in na začetku sprejmejo pogodbo o mediaciji, ki opredeljuje značilnosti mediacije in pravice udeležencev. 
 • Mediacijo vodi ustrezno usposobljen mediator, ki na nepristranski in nevtralen način pomaga udeležencem pri iskanju rešitev. Mediator pomaga strankama komunicirati na način, da se slišita in iščeta konstruktivne rešitve za svojo konfliktno situacijo. 
 • Mediacija ima veliko prednosti pred sodnimi postopki.
  • V večini primerov se udeleženci mediacije  kmalu  sporazumejo in razidejo z občutkom "win-win".
  • Mediacijski postopek je v primerjavi s sodnim manj stresen, manj nasprotovalen (saj se na mediaciji ne išče krivda in krivec temveč opcija, kako naj bo v prihodnje, da bosta obe strani zadovoljni). 
  • Svoje odločitve oz. dogovore lahko udeleženci mediacije formalizirajo na sodišču/pri notarju v obliki sodne poravnave, ki dobi izvršljivo funkcijo (enakovredno sodnem postopku). 
  • Mediacijski postopki so hitrejši  in cenejši  kot  sodni procesi. 
  • Mediacija praviloma izboljša oz. omogoči vzdržne odnose  med udeleženci, kar je zelo pomembno pri urejanju družinskih zadev in razmerij (ločitev, stiki z otroki, preživnina, delitev premoženja, skrbništvo za svojce itd).
  • Z mediacijo nihče nič ne tvega, v najslabšem primeru je stanje enako kot pred mediacijo.
  • ...
 • Na mediaciji veljajo naslednja temeljna pravila:
 • enakopravnost udeležencev v pogovoru,
 • spoštljivost in dostojanstvo v odnosu do somedianta in mediatorja,
 • sporočanje in poslušanje drug drugega,
 • odsotnost vseh nasilnih (neverbalnih in verbalnih) oblik vedenja.
  •  V pogodbi so poleg temeljnih napisana še druga pravila, npr. o prostovoljnosti  vključitve v mediacijo, o zaupnosti postopka in vsebine, o oblikovanju sporazumnega dogovora mediantov, o možnostih prekinitve mediacije, o ceni storitve itd.

       Kako se vključimo v mediacijo?

 • Medianti (udeleženci spora) se lahko  skupaj odločijo za mediacijo in izberejo  mediatorja.
 • Lahko le ena stran vzpostavi stik z mediatorjem oz. mediacijsko organizacijo, potem pa mediator povabi drugo stran na mediacijo.
 • Včasih želi ali da pobudo  za mediacijo celo tretja oseba/stran, ki je zainteresirana za rešitev spora in ni neposredno vpletena v spor. Tudi v takšnem  primeru mediator vzpostavi stik s potencialnimi medianti…

       Kako poteka postopek mediacije?

 • Mediator predstavi mediantom svojo vlogo, potek in osnovna pravila mediacije.
 • Udeleženca/i mediacije podpišeta/jo Pogodbo o mediaciji. 
 • Doseženi dogovor(i) mediantov  na mediaciji se  lahko zapišejo v obliki sporazuma.
 • Dosežene zapisane sporazumne dogovore  lahko medianti predložijo  za poravnavo na sodišču/pri notarju (s čimer dobi sporazum izvršljivo funkcijo).

       Plačilo (cena) mediacije

 • Mediacija je za uporabnike brezplačna, kadar so na razpolago namensko pridobljena sredstva (npr. javni razpis Ministrstva za delo,družino in socialne zadeve. )
 • Sicer pa mediatorju pripada nagrada in potni stroški, ki nastanejo v zvezi z mediacijo.
 • Povprečna cena za eno uro mediacije  je za fizične osebe 40,00 EUR , za pravne osebe pa 80,00 EUR. 
 • Medianta/i si praviloma delijo strošek mediacije, če se ne dogovorijo drugače.